Перелік 2. Анотації дисциплін вільного вибору аспіранта (ДВА)

Аспіранту потрібно вибрати 2 дисципліни з переліку №2.

011 Науки про освіту

Факультет психології

Інститут філології

031 Релігієзнавство

Філософський факультет

032 Історія та археологія

Історичний факультет

033 Філософія

Філософський факультет

034 Культурологія

Філософський факультет

035 Філологія

Інститут філології 

051 Економіка

Економічний факультет

052 Політологія

Філософський факультет

Інститут міжнародних відносин

053 Психологія

Факультет психології

054 Соціологія

 

Факультет соціології

056 Міжнародні економічні відносини 

 

Інститут міжнародних відносин

061 Журналістика 

 

Інститут журналістики

071 Облік і оподаткування

 

Економічний факультет

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

Економічний факультет

073 Менеджмент

 

Економічний факультет

074 Публічне управління та адміністрування

 

Філософський факультет

075 Маркетинг

 

Економічний факультет

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Економічний факультет

081 Право

 

Юридичний факультет

 1. Публічне адміністрування наукової діяльності
 2. Правнича біоетика
 3. Науково-правові засади екологічної політики в Україні
 4. Актуальні проблеми господарського права та процесу
 5. Теорія та практика правозастосування в цивільному праві
 6. Методологія приватного права
 7. Приватно-правові елементи у сучасному кримінальному праві
 8. Проблеми імплементації міжнародних антикорупційних стандартів у правову систему України
 9. Теорія та практика доказів і доказування в юридичному процесі
 10. Юридичне пізнання (Методологічні, теоретичні, праксеологічні проблеми)
 11. Юридичні дефекти у механізмі правового регулювання: запобігання та мінімізація
 12. Охорона, захист, відновлення прав та представництво адвокатом у цивілістичному процесі
 13. Філософські основи земельного та аграрного права
 14. Проблемні питання предмету фінансового права
 15. Правове регулювання праці науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників
 16. Економічний аналіз права
 17. Human rights protection \ Захист прав людини (англійською мовою)
 18. Energy comsumer rights protection \ (Захист прав споживачів у сфері енергетики) англійською мовою
 19. Правова політика в Збройних Силах України
 20. Оперативне право

082 Міжнародне право

 

Інститут міжнародних відносин

091 Біологія

 

ННЦ "Інститут біології та медицини"

101 Екологія

 

ННЦ "Інститут біології та медицини"

102 Хімія

Хімічний факультет

Інститут високих технологій

103 Науки про Землю

 

Географічний факультет

ННІ "Інститут геології"

104 Фізика та астрономія

 

Фізичний факультет

105 Прикладна фізика та наноматеріали

 

Інститут високих технологій

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

111 Математика

Механіко-математичний факультет

Спеціалізація "алгебра та геометрія"

 • Методи глобального аналізу  систем нелінійної динаміки
 • Asymptotic analysis of partial differential equations with small parameter

Спеціалізація "математичний аналіз та диференціальні рівняння"

112 Статистика

Механіко-математичний факультет

 1. Random processes with statistical applications
 2. Regression models with errors in variables
 3. Фінансові ринки з неперервним часом
 4. Designing experiments and Analyzing data
 5. Asymptotic analysis of statistical algorithms performance
 6. Статистика біологічних даних
 7. Statistics of Gaussian processes
 8. Ризики і оптимізація в актуарній математиці

113 Прикладна математика

 

Механіко-математичний факультет

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

 1. Проблеми обчислювальної математики
 2. Проблеми математичного моделювання, аналізу та керування в динамічних системах
 3. Елементи теорії випадкових еволюцій
 4. Штучні нейронні мережі в задачах групування інформації
 5. Математичні основи систем підтримки прийняття рішень
 6. Mechanics of coupled fields in material and structural members
 7. Розмірність. Подібність. Автомодельність
 8. Динаміка конструкцій з рідиною
 9. Проблеми та методи оптимізації
 10. Методи комп'ютерного моделювання та обробки інформації
 11. Операторні алгебри та застосування в квантовій теорії інформації
 12. Стохастичні моделі системного аналізу
 13. Сучасні проблеми і тенденції застосування інформаційних технологій у системному аналізі
 14. Нелінійні динамічні задачі механіки
 15. Variation algorithms in problems of continuum mechanics
 16. Фрактальні уявлення в нелінійній динаміці

121 Інженерія програмного забезпечення

 

Факультет інформаційних технологій

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

 1. Технології електронного навчання (англійською мовою)
 2. Теоретичні основи програмування
 3. Надійність програмного забезпечення
 4. Методи та засоби інтеграції програмних систем
 5. Оптимізаційні задачі управління проектами
 6. Інтелектуальні обчислення
 7. Продуктивність та безпека програмного забезпечення (англійською мовою)
 8. Мистецтво комп’ютерної презентації (англійською мовою)
 9. Моделі й методи паралельної та розподільної обробки даних
 10. Організація ефективних обчислень у комп'ютерних системах
 11. Хмарні та глобально розподілені технології обробки даних
 12. Оцінка якості, стандартизація й супровід програмних продуктів 
 13. Методологія розробки програмних систем (англійською мовою) Факультет інформаційних технологій
 14. Методологія розробки програмних систем (англійською мовою) Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
 15. Проблеми кодування та захисту інформації
 16. Логіко-алгебраїчні методи специфікації програмних систем
 17. Автоматизовані системи обробки даних і знань (англійською мовою)
 18. Сучасні підходи до створення і застосування систем штучного інтелекту (англійською мовою)
 19. Проектування та аналіз алгоритмів

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

 

Факультет інформаційних технологій

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

 1. Системи інтелектуального аналізу і управління даними (англійською мовою)
 2. Сучасні технології високопродуктивних обчислень
 3. Алгоритмування в механотроніці
 4. Нейронні мережі та методи їх проектування
 5. Штучний інтелект для технологій навчання
 6. Сучасні технології обчислювального інтелекту
 7. Логіко-алгебраїчні методи специфікації програмних систем
 8. Надійність та безпека критичних систем
 9. Проблеми кодування та захисту інформації
 10. Моделі та методи створення ПС паралельної та розподіленої обробки
 11. Проектування та аналіз алгоритмів
 12. Планування інформаційних систем (англ. мовою)
 13. Технології розробки програмного забезпечення
 14. Мережеві технології та захист інформації
 15. Алгоритми та методи обробки великих масивів даних
 16. Технології розпізнавання зображень та обробки відео інформації
 17. Сучасні технології багатопроцесорних обчислень
 18. Матричні технології в управлінні ІТ-проектами
 19. Компетентність персоналу та організації при реалізації ІТ-проектів

123 Комп'ютерна інженерія

 

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

 1. Методи кластерних обчислень
 2. Методи наукометрії
 3. Обчислювальний інтелект
 4. Адаптивна цифрова обробка сигналів

124 Системний аналіз

 

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Факультет інформаційних технологій

 1. Нейромережеві технології в задачах групування інформації
 2. Методи оптимізації стохастичних мереж
 3. Сучасні проблеми розробки систем підтримки прийняття рішень
 4. Сучасні проблеми і тенденції застосування системного аналізу в інформаційних технологіях
 5. Паралельні алгоритми статистичного моделювання
 6. Імітаційне моделювання систем управління
 7. Управління знаннями у проектах, програмах  та портфелях проектів
 8. Управління середовищем, взаємодією, спільнотою, цінністю та довірою  в проектах
 9. Компетентність персоналу та організації при реалізації проектів
 10. Застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні проектами
 11. Матричні технології в управлінні проектами

172 Телекомунікації та радіотехніка

 

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

 1. Актуальні проблеми наноелектроніки
 2. Актуальні проблеми конкурентної розвідки та захисту інформації в радіоінженерії та телекомунікаціях
 3. Адаптивна цифрова обробка сигналів у телекомунікаційних системах
 4. Методи наукометрії
 5. Обчислювальний інтелект

231 Соціальна робота

 

Факультет психології

 1. Глобальні стандарти та локальні практики соціальної роботи
 2. Якість життя і соціальна політика держави
 3. Профілактика соціальних девіацій
 4. Сучасний дискурс соціальної педагогіки
 5. Інклюзивні моделі освіти у вітчизняній та зарубіжній практиці
 6. Психологічний вимір професійних компетенцій фахівців у галузі соціальної роботи
 7. Модернізація та інновації у соціальній роботі
 8. Експертиза соціальних і освітніх проектів
 9. Молодіжна політика в Україні та світі
 10. Міжнародні стандарти захисту прав дитини

242 Туризм

 

Географічний факультет

 1. Феноменологія туризму
 2. Регіональні студії в туризмі і рекреації
 3. Якісні методи досліджень в туризмі і рекреації
 4. Управління туристичними дестинаціями
 5. Управління міжнародними проектами в туризмі і рекреації (англійською мовою)
 6. Туристсько-рекреаційна діяльність. Соціально-економічні студії
 7. Країнознавчі та краєзнавчі студії в туризмі і рекреації
 8. Геопросторові студії в туризмі і рекреації
 9. Актуальні проблеми географії туризму
 10. Суспільно-географічні студії в туризмі і рекреації
 11. Студії з організації баз просторових даних в туризмі і рекреації
 12. Картографічні студії в туризмі і рекреації