ЗАКОНИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЛІЦЕНЗІЯ

 • Додаток до ліцензії 1. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Реєстр ЕДБО станом на 18.03.2018 рік)
 • Додаток до ліцензії 2. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Реєстр ЕДБО станом на 23.10.2019 рік)

НАКАЗИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗМІНИ ДО ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

 • Наказ № 654-32 від 15.10.2020 р. «Про зміну гаранта освітньої програми» (242 Туризм, ОНП "Туризм")

 • Наказ ректора від 15.07.2020 року №485-34  "Про затвердження опису освітньо-наукових програм підготовки доктора філософії" (072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування")
 • Додаток до наказу №485-34від 15.07.2020 року (072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОНП "Фінансовий менеджмент")
 • Наказ № 243-32 від 31.03.2020 р. «Про зміну гаранта освітньої програми» (035 Філологія, 122 Комп’ютерні науки)
 • Наказ № 164-32 від 02.03.2020 р. «Про внесення змін до освітньо-наукової програми» (081 Право, ОНП "Право")
 • Наказ № 1022-32 від 28.12.2019 р. «Про зміну гарантів  освітніх програм» (293 Міжнародне право, ОНП "Міжнародне право")
 • Наказ № 938-32 від 04.12.2019 р. «Про внесення змін до освітньо-наукових програм та навчальних планів підготовки докторів філософії» (103 Науки про Землю, 293 Міжнародне право)
 • Наказ № 837-32 від 25.10.2019 р. «Про зміну гаранта освітньої програми» (103 Науки про Землю, 113 Прикладна математика)
 • Наказ № 674-32 від 14.08.2019 р. «Про затвердження зміни опису освітньо-наукової програми підготовку докторів філософії 035 Філологія»
 • Наказ № 539-32 від 11.06.2019 р. «Про затвердження зміни опису освітньо-наукової програми підготовку докторів філософії 081 Право»
 • Наказ № 288-34 від 12.06.2018 р. «Філософський факультет. Про зміну гаранта освітньо-наукової програми» (034 Культурологія)
 • Наказ № 284-34 від 12.06.2018р. «Про зміну гаранта освітньо-наукової програми» (242 Туризм)
 • Наказ № 521-32 від 04.06.2018 р. «Про зміну гаранта освітньо-наукової програми» (126 Інформаційні системи та технології)
 • Наказ № 683-34 від 07.11.2017 р. «На часткову зміну наказу №375-32 від 20.04.2016 р. «Про затвердження керівників проектних груп (гарантів освітньо-наукових програм)» (032 Історія та археологія)
 • Наказ № 596-32 від 22.06.2017 р. «На часткову зміну наказу №375-32 від 20.04.2016 р. «Про затвердження керівників проектних груп (гарантів освітньо-наукових програм)» (293 Міжнародне право)

 

НАКАЗИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ, РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 • Статут Київського національного університету імені  Тараса Шевченка
 • Антикорупційна програма Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Етичний кодекс Київського національного університету імені  Тараса Шевченка
 • Стратегічний план розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період 2018-2025 років (схвалено Вченою радою Університету 25.06.2018)
 • Стратегічна програма науково-інноваційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка до 2020 року
 • Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (введено в дію наказом ректора від 10 березня 2020 року №197)
 • Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів/ад’юнктів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2020 рік). Введено в дію наказом ректора від 28.05.2020 №162-34
 • Порядок вирішення конфліктних ситуацій в Київському національному університету імені Тараса Шевченка
 • Університет рівних можливостей:

1. Порядок супроводу осіб з інвалідністю

2. Сертифікати

3. Концепція розвитку інклюзивної освіти "Університету рівних можливостей" 

4. Пам‘ятка про правила комунікації із людьми з інвалідністю

5. ПрезентаціяАкредитаційний пакет  «Інклюзія: архітектурна доступність та толерантність в університетській спільноті»

 •  Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (затверджено Вченою радою унверситету 07.05.2018 року)
 • Порядок поновлення та переведення здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) у Київському національному університети іменіТараса Шевченка (затверджено Вченою радою університету 14.01.2019 року)
 • Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Макет) затверджене Наказом ректора від 08 липня 2019 за №603-32
 • Положення про наукову і науково-технічну діяльність у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (затверджено Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка «09» вересня 2019 року (Протокол № 1)
 • Положення про Раду молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені  Тараса Шевченка (нова редакція)
 • Про порядок супроводу (надання) допомоги осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • Тимчасове положення про сектор моніторингу якості освіти
 • Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені  Тараса Шевченка
 • Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені  Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін
 • Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації в Київському національному університету імені  Тараса Шевченка
 • Положення про студентське самоврядування Київського національного університету імені  Тараса Шевченка
 • Розпорядження проректора з наукової роботи №99 від 01.09.2016 р. "Про порядок затвердження кандидатів наук науковими керівниками аспірантів/ад'юнктів"
 • Розпорядження №38 від 25.03.2016 р. 
 • Розпорядження №31 від 18.03.2016 р. На додаток до розпорядження проректора з наукової роботи №23 від 19.02.2016 року «Про підготовку ліцензійних справ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, формування навчальних планів і освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії в Київського національному університеті імені Тараса Шевченка»
 • Додаток до розпорядження №31 від 18.03.2016 року «Методичні рекомендації до формування навчальних планів та освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»
 • Розпорядження №23 від 06.03.2013 р. "Про внесення публікацій докторантів, аспірантів та ад’юнктів до бази даних університету"

НАКАЗИ

 • Рішення Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про внесення змін до Правил прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття ступеня доктора філософії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2020 році» (протокол № 11 від 18.06.2020 р.) 
 • Наказ від 29.09.2020 року №169-34 «Про затвердження складу предметних комісій та розкладу проведення прийому вступних іспитів до аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2020 р., затвердження складу апеляційних комісій та призначення відповідальних осіб за прийом документів, оформлення особових справ вступників до аспірантури (ад’юнктури) та внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти»
 • Наказ ректора "Про введення в дію "Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів/ад'юнктів" від 28.05.2020 №162-34
 • Наказ ректора "Про запровадження Системи виявлення та запобігання академічного плагіату" від 06.02.2020 року від №84-32
 • Наказ ректора «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм» від 08.07.2019 року за №601-32
 • Наказ ректора "Про внесення змін до наказу від 11.08.2017 за №729-32 в частині затвердження форми опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми" від 05.07.2019 року за №595-32
 • Наказ ректора №659-32 від 25.07.2018 року "Про затвердження описів освітньо-наукових програм підготовки доктора філософії"
 • Наказ ректора №308-34 від 19.05.2015 року "Про поповнення до умов вступу до аспірантури та ад'юнктури в 2015-2016 навчальному році"
 • Наказ ректора № 296-32 від 15.05.2015 р. «Про затвердження тимчасових норм часу для планування та обліку навчальної роботи»