ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН (кандидати наук)

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Методи аналітичної

механіки в ММС

Проф. О.С. Лимарченко

Математичні моделі механіки

Проф. Я.О. Жук

Крайові задачі в областях з кусково-гладкою межею

Проф. Т.А. Мельник

Горенштейнові матриці

Проф. В.В. Кириченко

Математичні методи динамічної теорії пружності

Доц. О.Г. Куценко

Інтегровані системи математичної фізики та деякі пов’язані з ними задачі

Проф. В.Г. Самойленко

Напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця

Проф. В.В. Кириченко

Нелінійні динамічні задачі механіки

Проф. Л.В. Мольченко

Сучасні проблеми диференціальних рівнянь

Проф. А.М. Самойленко

Асимптотичні та обчислювальні методи в МСС

Доц. В.А. Каліон

Алгебри Хопфа

Проф. С.А. Овсієнко

Методи глобального аналізу нелінійних систем

Проф. І.О. Парасюк

Стахостичний аналіз та його застосування

Проф. А.А. Дороговцев

 

Стохастичні диференціальні рівняння зі взаємодією

Проф. А.А. Дороговцев

Комбінаторна теорія напівгруп

Доц. О.О. Безущак

Вибрані задачі механіки

Проф. В.Т. Маципура

Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням

Проф. В.Т. Грінченко

 

 

ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРНЕТИКИ

Прикладні проблеми багатозначного аналізу

Доц. В.В. Пічкур

Комп’ютерно-аналітичне моделювання

еколого-економічних систем

в умовах невизначеності

Проф. В.А. Стоян

Теорія оптимізації

Проф. В.І. Кудін

Комп’ютерна графіка

Доц. В.М. Терещенко

Проблеми робототехніки

Проф. Ю.В. Крак

Теорія графів

Доц. М.Г. Медвєдєв

Розподілені системи обробки інформації

Проф.  М.М. Глибовець

Економіко-математичне моделювання

Проф. І.М. Ляшенко

Сучасні методи прикладної математики

С.н.с. Г.В. Сандраков

Принципи побудови математичних моделей

Проф. Ю.А. Бєлов

Актуальні проблеми системного аналізу

Проф. О.Г. Наконечний

Інформаційні віртуальні середовища

Проф. Ю.В. Крак

 

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Сучасні проблеми фізики

конденсованого стану

Доц. М.П. Семенько,

проф. М.І. Захаренко

Структура реальних кристалів

Проф. В.А. Макара

Сучасні задачі фізики високих енергій

Доц. Ю.М. Оніщук

Фотоніка органічних середовищ

Проф. В.М. Ящук

Макроскопічні квантові явища

Проф. С.Й. Вільчинський

Термодинаміка і фазові переходи

Проф. Ю.А. Куницький

Теплофізика та молекулярна фізика. Нейтронні дослідження рідинта рідинних систем

Проф. Л.А. Булавін

Фізика суцільного середовища

Доц. О.В. Агапітов

Методи цифрової обробки сигналів

Доц. О.В. Агапітов

Математичне моделювання

в радіаційній фізиці

Проф. М.В. Макарець

Енергетичний спектр кристалів. Теорія невпорядкованих систем

Проф. С.П. Репецький

Спектроскопія поверхні нанострукткрованих середовищ

Проф. Л.В. Поперенко

 

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Інформаційні технології

в освіті

Проф. Ю.С. Жарких

Електроніка надвисоких частот

Доц. О.М. Іванюта

Нелінійні ефекти в

оптичних волокнах

Проф. В.І. Григорук

Просторова симетрія у

фізиці твердого тіла

Проф. В.А. Львов

Обернені задачі радіофізики

Доц. В.Н. Курашов

Сучасні методи комп’ютерної підготовкинауково-технічних текстів

Доц. О.М. Радченко

Фізика рідини і кристалів

Проф. В.В. Обуховський

Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням

Проф. М.Г. Находкін

 

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Біофізика сенсорних систем

Проф. Т.Л. Давидовська

Новітні біоаналітичні технології

Проф. О.П. Солдаткін

Проф. С.В. Дзядевич

Новітні підходи в молекулярній та

квантовій біофізиці

Проф. Д.М. Говорун

Симетрія, порядок, елементарні збудження і фазові переходи в конденсованому середовищі

С.н.с. О.К. Колежук

Хімія лікарських засобів

Доц. С.В. Рябухін

Забарвлені полімери спеціального призначення

та сучасні методи їх дослідження

Доц. Г.П. Грабчук

Актуальні проблеми обчислювальної структурної біології

Доц. О.Ю. Нипорко

 

 ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Механізми хімічних реакцій

Проф. І.О. Фрицький

Резонансні методи

Проф. О.В. Іщенко

Методи дослідження, моделювання та аналіз структури невпорядкованих систем

Проф. В.П. Казіміров

Фізико-хімія адсорбентів і

нанесених каталізаторів

Проф. Л.П. Олексенко

Асиметричний синтез у

сучасній органічній хімії

Проф. З.В. Войтенко

Сучасні тенденції розвитку

 органічного синтезу

Проф. Ю.М. Воловенко

Проф. І.В. Комаров

Проф. М.Ю. Корнілов

Низькомолекулярні біорегулятори природного походження

Проф. В.П. Хиля

Хімія азагетерозиклів

Проф. Ю.М. Воловенко

Проф. В.О. Ковтуненко

Нейрофармакологія

Проф. В.О. Ковтуненко

Вибрані розділи

координаційної хімії

Проф. В.М. Амірханов

Сучасні проблеми

неорганічної хімії

Проф. М.С. Слободяник

Фізико-хімічні методи дослідження координаційних сполук. Спектроскопія ядерного магнітного резонансу

Проф. Р.Д. Лампека

Хімічні реакції в

розплавах солей

Проф. М.С. Слободяник

Твердофазні реакції, синтез та дизайн неорганічних матеріалів

Проф. С.А. Неділько

Сучасні інструментальні

методи аналізу

Проф. В.М. Зайцев

Сучасні прикладні аспекти

фотохімії полімерів

Проф. В.Г. Сиромятніков

Проф. О.Ю. Колендо

Планування, комп’ютерна обробка та підготовка до друку результатів наукових досліджень

Проф. О.А. Запорожець

 ННЦ "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ"

Методологія та організація роботи над кандидатською дисертацією

Проф. Л.І. Остапченко(-)

Внутрішньоклітинна сигналізація

Проф. Л.І. Остапченко(-)

Проблемні питання

сучасної біотехнології

Проф. Л.І. Остапченко(-)

Міждисциплінарні проблеми

сучасної біології

Проф. В.С. Мартинюк

Молекулярна генетика вірусів

Проф. В.П. Поліщук(-)

Сучасні проблеми вірусології

Проф. А.Л. Бойко(-)

Філогенетичний аналіз вірусів

Доц. І.Г. Будзанівська(-)

Класифікація вірусів

Доц. І.Г. Будзанівська(-)

Структура та імунологічна активність бактеріальних біополімерів

Проф. В.К. Позур(-)

Протипухлинні вакцини

Проф. Г.П. Потебня(-)

Механізми експресії і

 генетичної інформації

Проф. А.В. Сиволоб(-)

 


ННІ "ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ"

Проблемні питання геологічної

 будови України

Проф. В.В. Шевчук

Анізотропна сейсмоакустика

Проф. Г.Т. Продайвода

Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів

Проф. С.А. Вижва

Проблеми мінерально-сировинної бази України

Проф. В.А. Михайлов

Доц. В.В. Шунько

Геохімічне моделювання ендогенних геологічних процесів

Доц. С.Є. Шнюков

 


ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики

Проф. Л.І. Шевченко

Українська література

в колі європейських

стильових течій ХІХ ст.

Проф. Я.В. Вільна

Література як синтез філософії,

релігії та мистецтва

Проф. Л.М. Задорожна

Система духовних домінант у русько – українській книжності (давня доба)

Проф. О.М. Сліпушко

Індивідуація художнього

мислення України

другої половини ХІХ ст.

Проф. Г.М. Штонь

Слово в системі

поетичного тексту

Проф. А.К. Мойсієнко

Корпусна лінгвістика: проблеми,

методи, перспективи

Доц. Н.П. Дарчук

Методологічні принципи написання дисертації

Проф. Ю.І. Ковалів

Літературний твір як художньо –естетична цілісність

Проф. А.Б. Гуляк

Актуальні проблеми германістики:

міждисциплінарні аспекти

Доц. Р.Є. Пилипенко

Концептуальний аналіз як метод наукового дослідження

Проф. В.В. Козловський

Когнітивна лінгвістика та

дослідження дискурсу

Проф. Л.І. Сахарчук

Романтизм як художній напрям у слов’янських літературах

Проф. М.К. Наєнко

Лінгвосеміотика як реконструкція історико-культурних процесів

Доц. О.І. Ніка

Принципи і методи сучасних

історико-лінгвістичних досліджень

Доц. Л.П. Гнатюк

Сучасний літературний процес: жанровий аспект

Проф. Н.І. Бернадська

Інтертекстуальність: історія, теорія, поетика

Доц. М.О. Шаповал

Література українсько-польського пограниччя:

Ренесанс, Бароко

Проф. О.Г. Астаф’єв

Зіставна лексикологія

української та

новогрецької мов

Проф. Н.Ф. Клименко

Французьке мовознавство

Проф. Г.Г. Крючков

Порівняльна типологія

класичних мов

Проф. Л.Л. Звонська

Методологія і методи

лінгвістичних досліджень

Проф. І.О. Голубовська

Актуальні проблеми сучасного вітчизняного сходознавства

Доц. Н.С. Ісаєва

Новітні лінгвістичні парадигми

Проф. Л.О. Кудрявцева

Теоретичні проблеми психо-

та етнолінгвістики

Проф. О.С. Снитко

Фольклорно-літературні взаємозв’язки

Проф. С.К. Росовецький

Когнітивні та прагматичні

засади сучасних лінгвістичних досліджень

Проф. Н.М. Корбозерова

Особливості перекладу

функціонально-смислових

типів мовлення

Проф. З.О. Гетьман

Сучасні інформаційні технології

Проф. П.О. Бех (-)

 


ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

Історико-журналістські методи дослідження. Жанрологія

Проф. Н.М. Сидоренко

Основні тенденції розвитку

видавничої справи, сучасний стан  і специфіка її дослідження

Доц. В.І. Теремко

Проблеми інформатизації соціальних комунікацій у науковому осмисленні

Доц. В.М. Корнєєв

Прикладні соціально-комунікаційні технології та методи їх дослідження

Проф. В.Ф. Іванов

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Проблеми сучасної

економічної теорії

Проф. В.Д. Базилевич

Актуальні проблеми економіко-математичного моделювання

Проф. О.І. Черняк

Статистичні методи досліджень

Проф. Н.В. Ковтун

Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах впровадження МСФЗ

Проф. В.Г. Швець

Актуальні проблеми сучасного

ризик-менеджменту

Доц. Р.В. Пікус

Актуальні проблеми теорії

і практики фінансів

Проф. І.О. Лютий

Актуальні проблеми

формування нової

фінансової архітектури

Проф. С.В. Науменкова

Економічна безпека підприємницької діяльності

Проф. І.І. Мазур

Проблеми економіки та управління сучасними підприємствами

Проф. Г.М. Филюк

Екологічна економіка в

теорії і на практиці

Проф. Г.І. Купалова

Науково-методичний розвиток системи інноваційного менеджменту

Доц. О.І. Жилінська

Актуальні проблеми розвитку

економіки України

Доц. О.І. Жилінська


ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Філософія соціальної культури

Доц. І.А. Сайтарли

Сучасна методологія

наукового пізнання:

проблеми та перспективи

Проф. І.С. Добронравова

Картезіанство в історико-

філософських дослідженнях

ХХ – ХХІ століть

Проф.  О.І. Хома

Актуальні проблеми

сучасної логіки

Проф. І.В. Хоменко

Проблема дискурсу в контексті сучасної етичної теорії

Проф. Т.Г. Аболіна

Актуальні проблеми

сучасної естетичної теорії

Проф. О.Ю. Павлова

Методологія філософсько-культурологічних досліджень

Проф. В.І. Панченко

Історичні засади теорії і практики державного управління

Доц. Г.В. Мамчур

 


ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Сучасні проблеми суспільної географії

Проф. Я.Б. Олійник

Сучасні проблеми картографії

Доц. Л.М. Даценко

Сучасні проблеми

гідрології та гідрохімії

Проф. В.К. Хільчевський

Проф. О.Г. Ободовський

Проф. В.В. Гребінь

Інновації у вищій географічній освіті

Проф. П. Г. Шищенко

 

 

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Соціально-політичний

розвиток Російської імперії

в другій половині XVIIXVIIIст.

Проф. В.М. Мордвінцев

Теоретико-методологічні засади науково-дослідної роботи в галузі архівознавства та спеціальних галузей історичної науки

Проф. Я.С. Калакура

Історіографія археології

Проф. Р.В. Терпиловський

Теорія та методологія етнологічного дослідження

Доц. Г.М. Казакевич

Актуальні проблеми

української етнології

Проф. М.В. Борисенко

Особливості дослідження проблем нової та новітньої історії країн

Західної Європи і

Північної Америки

Проф. Б.М. Гончар

Університетська освіта

в Україні

Доц. В.А. Короткий

Методика підготовки дисертацій з історичних спеціальностей

Доц. О.І.Божко (-)

 

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Актуальні проблеми сучасного господарського процесуального права

Доц. В.В. Рєзнікова

Сучасні проблеми екологічного права

Проф. М.В. Краснова

Проф. Г.І. Балюк

Доц. Т.Г. Ковальчук

Актуальні проблеми сучасного господарського права

Доц. Н.Б. Пацурія

Судоустрій; прокуратура та адвокатура

Проф. С.Я. Фурса

Проф. О.Г. Яновська

Доц. Т.М. Кучер

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Проф. М.А. Погорецький

Проф. М.Є. Шумило

Проф. І.І. Котюк

Доц. А.М. Лисенко

Актуальні проблеми сучасного міжнародного приватного права і сімейного права

Проф. Т.В. Боднар

Актуальні проблеми сучасного цивільного права

Проф. Н.С. Кузнєцова

Проф. Р.А. Майданик

Проблеми трудового права та права соціального забезпечення

Проф. М.І. Іншин

Доц. Н.О. Мельничук

Правове регулювання праці

наукових, науково- педагогічних, педагогічних працівників

Проф. М.І. Іншин

Доц. Н.О. Мельничук

 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

Біохімія поведінки

Доц. К.О. Малишева

Інноваційний потенціал особистості клінічного психолога

Доц. Н.В. Завязкіна

Психодіагностика в судовій психології

Доц. Н.В. Завязкіна

Метатеоретичне мислення психотерапевта

Асистент Л.Ф. Щербина

Психологія переговорної діяльності

к.психол.н., Б.А. Щебатюк

 

Теорія і практика постнекласичного

психологічного дослідження

Проф. О.І. Власова

Особистісний маркетинг

і маркетинг кар’єри

Асистент І.В. Клименко

 


ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням

Проф. Ю.І. Яковенко,

Доц. Ю.О. Тарабукін

 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Міжнародне право

Доц. О.М. Григоров

Проф. В.В. Мицик

Цивільне право, цивільний процес

Проф. В.І. Кисіль

Міжнародні системи та

глобальний розвиток

Проф.  О.А. Коппель

Теоретичні та методологічні проблеми дослідження світового господарства і міжнародних економічних відносин

Проф. А.С. Філіпенко

 

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ

Адміністрування миротворчої діяльності Збройних сил України

Доц. І.М. Коропатнік

Діагностування систем озброєння і військової техніки, продовження

термінів їх придатності

Доц. В.В. Вишнівський

Формування та використання грошових фондів

Міністерства оборони

України

к.е.н. А.І. Сизов

Особливості захисту інтересів військових частин у цивільному судочинстві

Доц. І.М. Коропатнік