ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії становить 40 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними блоками дисциплін:

 • Блок обов’язкових дисциплін - ОНД (28 кредитів ЄКТС)
 • Блок дисциплін за вибором аспіранта - ДВА (12 кредитів ЄКТС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕ:

 • Проведення наукових досліджень за темою дисертації.
 • Підготовка дисертації доктора філософії.
 • Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у 3-х наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації(відповідно до Постанови КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 «Про порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»):

1) не менше 1-ї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача; 

2) статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві); 

3) наукова публікація у виданні, віднесеному до першого – третього квартилів (Q 1 – Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до 2-х публікацій, які зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту.

 •  Апробація результатів дисертаційного дослідження доктора філософії: участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференцій.
 • Стажування /за необхідності/ у провідних закордонних та вітчизняних університетах (наукових установах).

 БЛОК ОБОВ'ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

1. АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (ENGLISH ACADEMIC WRITING)

2. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ 

  • Філософія науки (обов’язкова складова дисципліни для всіх факультетів/інститутів)
  • Тематичні модулі (факультет/інститут обирає модулі і відповідні розділи): 

Загальноосвітній модуль

Правничий модуль

Соціально-економічний модуль

Комунікаційний модуль

Науково-організаційний модуль

Професійно-технологічний модуль

 3. АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 

 • Анотація
 • Положення (тимчасове) про проведення асистентської педагогічної практики аспірантів/ад’юнктів (2015 рік)
 • Програма асистентської педагогічної практики (2015 рік)
 • Методичні рекомендації для аспірантів/ад’юнктів з питань організації асистентської педагогічної практики (2015 рік) 
 • Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів/ад’юнктів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2020 рік). Введено в дію наказом ректора від 28.05.2020 №162

4. ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

БЛОК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

1. Перелік 1

2. Перелік 2

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА (ДВА)

Аспіранту потрібно вибрати 1 дисципліну з Переліку №1 та 2 дисципліни з Переліку 2. 

*Вивчення позначених дисциплін надає можливість присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації викладача вищого навчального закладу.   

Детальніше...

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти"

(Додатки 5,6 до Ліцензійних умов).

Детальніше...