Увага! Результати анкетування!

З 1 жовтня 2016 року в університеті започаткована система підготовки докторів філософії за 40 науковими спеціальностями (до 2016 року університет готував кадри вищої кваліфікації в аспірантурі за 168 науковими спеціальностями).

Аспіранти  ННЦ «Інститут біології та медицини» поділились своїми враженнями про організацію освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в університеті.

В цілому система підготовки аспірантів в університеті майбутніми докторами філософії оцінена позитивно, зокрема:

 • Всі, без винятку, аспіранти відзначають, що університет на рівні аспірантури надає якісні освітні послуги та забезпечує всі умови для виконання освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії.
 • Аспіранти позитивно відзначають подовження загального терміну навчання до 4-х років, що дає можливість їм познайомитись з більшою кількістю навчальних дисциплін з фаху, а також встигнути опублікувати необхідну кількість статей у фахових виданнях та здійснити апробацію результатів дослідження на конференціях. Подовження кількості навчальних років в аспірантурі забезпечує якісну підготовку– кількість переходить у якість.
 • Аспірантам імпонує, що викладачі соціально-гуманітарних та фахових дисциплін цікаво організовують свої лекційні та практичні заняття, вміють зацікавити аспірантів, забезпечити атмосферу діалогу та атмосферу дискусій.
 • Всі аспіранти відзначають важливість запровадження в навчальному процесі дисципліни «Академічне письмо англійською мовою» (обсяг – 3 кредити ЄКТС), вивчення якої збагачує методикою формування англомовних природничо-наукових текстів та знайомить з особливостями презентації результатів власних наукових досліджень міжнародній науковій спільноті. Рекомендується збільшити обсяг цієї навчальної дисципліни. 
 • Частині аспірантів подобається збільшення обсягу асистентської педагогічної практики до 10 кредитів (включається аудиторне навантаження аспіранта під керівництвом наукового керівника, методична, організаційна робота, виховна робота зі студентами тощо), що забезпечує формування педагогічних компетентностей і надає можливість зайнятись викладацькою роботою.
 • Аспірантів приваблює в навчальних планах підготовки докторів філософії різноманітність предметів, можливість вибору навчальних дисциплін, специфіка викладання, індивідуальний підхід до кожного аспіранта.
 • Найчастіше у відгуках аспірантів відзначається намагання викладачів фахових дисциплін проводити заняття в тісному зв’язку з тематикою майбутніх дисертаційних робіт аспірантів. Аспіранти мають можливість отримати методичну допомогу та рекомендації щодо актуальності, новизни поставлених задач та методів дослідження.
 • Аспіранти також відзначають, що спецкурси «Основи системної біології», «Сучасні проблеми біомедицини і фармакології» допомагають формувати комплексне розуміння досліджуваної проблематики, надають навички здійснювати аналіз та структурувати проблеми сучасної біології та медицини, здійснювати аналіз та оцінювати сучасні теоретичні уявлення про біологічні та медичні феномени. Пропонується збільшення обсягу цієї навчальної дисципліни.
 • Аспіранти відзначають, що всі дисципліни навчального плану підготовки докторів філософії зі спеціальності 091 Біологія є вдало підібраними і насиченими інформаційно. На усіх лекціях та практичних заняттях має місце діалог «викладач – аспірант».
 • Аспіранти навчаються презентувати свої дисертаційні дослідження на початковому етапі дослідження, а не на етапі попереднього захисту дисертації.
 • На заняттях формується атмосфера здорової конкуренції, яка спонукає аспірантів до нового пошуку.

Аспіранти висловлюють пропозиції щодо покращення навчального процесу в аспірантурі:

 1. Збільшити кількість занять з дисципліни «Академічне письмо англійською мовою», (відповідно до навчального плану обсяг цієї дисципліни – 3 кредити ЄКТС), які допоможуть кожному аспіранту навчитись кваліфіковано презентувати результати своїх досліджень англійською мовою, писати статті, проекти та мотиваційні листи для отримання грантів тощо.
 2. В навчальних планах підготовки докторів філософії запровадити більшу кількість міждисциплінарних предметів.
 3. Ефективніше використовувати в навчальному процесі телекомунікаційні засоби та сучасні інформаційні технології.
 4. Розклади занять повинні бути сформовані більш компактно і зручно для аспірантів. 
 5. Всі навчальні дисципліни бажано запровадити на І-ому році навчання.