АБЕТКА ДЛЯ АСПІРАНТІВ

 АСПІРАНТ КНУ: INFO DAY.  АСПІРАНТУРА КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА – ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР!

Вітаємо Вас – нове покоління майбутніх докторів філософії у стінах нашої Alma Mater. Київський національний університет імені Тараса Шевченка створює всі можливості аспірантам для реалізації їх найсміливіших наукових ідей та наукових розвідок – у цьому переконалися всі учасники заходу наукової частини Університету та Ради молодих вчених.

    

15 жовтня 2020 року на платформі KNU Education Online відбулася зустріч із аспірантами першого року навчання, які поповнили лави молодих університетських дослідників. Цьогоріч це 214 аспірантів, які навчатимуться та проводитимуть наукові дослідження за 40 спеціальностями 15 галузей знань.

З вітальним словом до аспірантів звернувся завідувач кафедри молекулярної фізики, академік НАН України, професор Леонід Анатолійович Булавін, під науковим керівництвом якого в Університеті підготовлено  21 доктора та 38 кандидатів фізико-математичних наук.  Леонід Анатолійович закликав аспірантів та їх наукових керівників до напруженої праці, за результатами якої успіх не забариться!

Хай щастить Вам – нова генерація дослідників, Ви – майбутнє НАУКИ й ОСВІТИ! 

 Utilitas, Honor et Gloria! 

Проректор з наукової роботи Оксана Іванівна Жилінська

 

 Презентації учасників зустрічі:

 • Аспірантура КНУ імені Тараса Шевченка: кількісні та якісні показники

О.І. Жилінська, проректор з наукової роботи Університету, доктор економічних наук, професор

Г.М. Тостанова, начальник НДЧ Університету, доктор біологічних наук, професор

А.О. Ткачук, начальник відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Університету, доктор філософії

Н.В. Караульна, вчений секретар Науково-дослідної частини Університету, кандидат філософських наук

Л.С. Соболєвська, начальник відділу академічної мобільності Університету, кандидат філософських наук

В.С.  Москвіна, голова Ради молових вчених Університету, кандидат хімічних наук

М. А. Назаровець, керівник Служби інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича Університету

«Абетка для аспірантів» – цикл семінарів для аспірантів, яку започатковала Рада Молодих Вчених КНУ імені Тараса Шевченка. Головна мета – сприяння ефективній науково-дослідницькій роботі.

НАУКОВІ ШКОЛИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Наукова школа Київського національного університету імені Тараса Шевченка – це колектив визнаних українською та світовою науковою громадськістю фахівців. Науковий потенціал школи – це кілька поколінь дослідників (докторів наук, професорів, викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, студентів) різної наукової кваліфікації та різних вікових груп.

На сьогодні в університеті існує 59 наукових шкіл.

З історію створення, основними напрями наукових досліджень та найважливішими результатами роботи школи можна дізнатися в Енциклопедії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та на web-сторінці  Науково-дослідної частини університету.

Перелік наукових шкіл Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Міждисциплінарний лекторій, запропонований представниками різних наукових шкіл (2014-2015 рр.)

НАУКОВІ НАПРЯМИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

 Наказом Міністерства освіти і науки України №338 від 12.03.2019 р. «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» визначені основні пріоритетні напрями проведення наукової (науково-технічної) діяльності (Додаток 7 до Методики оцінювання наукових напрямів під час проведення державної атестації ЗВО):

 • аграрні науки та ветеринарія
 • воєнні науки та національна безпека
 • гуманітарні науки та мистецтво
 • суспільні науки
 • біологія та охорона здоров’я
 • математичні науки та природничі науки
 • технічні науки

В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка наукова та науково-технічна діяльність та підготовка кадрів здійснюється за 6-ма науковими напрямами, а саме:

НОВІ ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Нормативні документи, які стосуються Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD):

 Для здобувачів ступеня доктора філософії, які захищатимуться у термін дії постанови КМУ № 167 від 06.03.2019р. (Експеримент) очікується затвердження окремої форми диплома доктора філософії та додатка до нього.

Доповідачі:

 • Проректор з наукової роботи доктор економічних наук, професор Жилінська Оксана Іванівна,
 • Вчений секретар НДЧ кандидат філософських наук, доцент Караульна Наталія Вікторівна

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ "Нові вимоги до захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії"

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Підготовка докторів філософії в аспірантурі здійснюється за 54-ма освітньо-науковими програмами.

 Протягом строку навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) аспірант (ад’юнкт) зобов’язаний:

 • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми,
 • здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності,
 • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності,
 • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення,
 • захистити дисертацію

ЗМІНИ до ОНП та навчальних планів підготовки докторів філософії 

Описи освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-наукова програма

Факультет/Інститут

код

найменування

ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

011

Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

Теорія і практика педагогічної освіти (англійська мова) 

Факультет психології

Інститут філології

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

031

Релігієзнавство

Релігієзнавство

Філософський факультет

032

Історія та археологія

Історія та археологія

Історичний факультет

033

Філософія

Філософія (українська мова)

Філософський факультет

034

Культурологія

Культурологія

Філософський факультет

035

Філологія

Філологія

Інститут філології

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

051

Економіка

Економіка

Економічний факультет

052

Політологія

Політологія (українська мова)

Філософський факультет

053

Психологія

Психологія

Факультет психології

054

Соціологія

Соціологія

Факультет соціології

ЖУРНАЛІСТИКА

061

Журналістика

Журналістика

Інститут журналістики

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Економічний факультет

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент

Економічний факультет

073

Менеджмент

Менеджмент

Економічний факультет

075

Маркетинг

Маркетинг

Економічний факультет

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічний факультет

ПРАВО

081

Право

Право

Юридичний факультет

БІОЛОГІЯ

091

Біологія

Біологія

Молекулярна біотехнологія

ННЦ «Інститут біології та медицини»

Інститут високих технологій

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

101

Екологія

Екологія

ННЦ «Інститут біології та медицини»

102

Хімія

Хімія

Молекулярний дизайн та синтез

Хімічний факультет

Інститут високих технологій

103

Науки про Землю

Науки про Землю

 

 

Геологія

Гідрометеорологія

ННІ «Інститут геології»

Географічний факультет

 

ННІ «Інститут геології»

Географічний факультет

104

Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

Фізичний факультет

105

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Інститут високих технологій

106

Географія

Географія

Geography and Sustainable Development (Географія та сталий розвиток)

Географічний факультет

МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА

111

Математика

Математика

Механіко-математичний факультет

112

Статистика

Статистика

Механіко-математичний факультет

113

Прикладна математика

Прикладна математика

Механіко-математичний факультет

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Математичне та програмне забезпечення автоматизованих систем

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

 

Факультет інформаційних технологій

122

Комп’ютерні науки

 

Комп’ютерні науки (українська мова)

 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Факультет інформаційних технологій

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

124

Системний аналіз

Системний аналіз

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

125

Кібербезпека

Кібербезпека

Факультет інформаційних технологій

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології (українська мова)

Факультет інформаційних технологій

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

231

Соціальна робота

Соціальна робота

Факультет психології

СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

242

Туризм

Туризм

Географічний факультет

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування (українська мова)

Філософський факультет

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Інститут міжнародних відносин

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Інститут міжнародних відносин

293

Міжнародне право

Міжнародне право

Інститут міжнародних відносин

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ПАСПОРТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

До 2016 року підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в докторантурі, аспірантурі та ад’юнктурі університету здійснювалась в 20 галузях наук за 168 науковими спеціальностями (що складає 38% від загальної кількості наукових спеціальностей, за якими проводиться підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні).