Увага! Результати анкетування!

З 1 жовтня 2016 року в університеті започаткована система підготовки докторів філософії за 40 науковими спеціальностями (до 2016 року університет готував кадри вищої кваліфікації в аспірантурі за 168 науковими спеціальностями).

Аспіранти  ННЦ «Інститут біології та медицини» поділились своїми враженнями про організацію освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в університеті.

В цілому система підготовки аспірантів в університеті майбутніми докторами філософії оцінена позитивно, зокрема:

  • Всі, без винятку, аспіранти відзначають, що університет на рівні аспірантури надає якісні освітні послуги та забезпечує всі умови для виконання освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії.
  • Аспіранти позитивно відзначають подовження загального терміну навчання до 4-х років, що дає можливість їм познайомитись з більшою кількістю навчальних дисциплін з фаху, а також встигнути опублікувати необхідну кількість статей у фахових виданнях та здійснити апробацію результатів дослідження на конференціях. Подовження кількості навчальних років в аспірантурі забезпечує якісну підготовку– кількість переходить у якість.
  • Аспірантам імпонує, що викладачі соціально-гуманітарних та фахових дисциплін цікаво організовують свої лекційні та практичні заняття, вміють зацікавити аспірантів, забезпечити атмосферу діалогу та атмосферу дискусій.

Вступ до аспірантури(ад’юнктури) для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2018 році

 Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури у 2018 році

 For foreigners 

 

  • Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (Завантажити)
  • Розклад вступних іспитів до аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2018 р., склад предметних, апеляційних комісій, відповідальні особи за прийом документів, оформлення особових справ вступників до аспірантури (ад’юнктури)
  • Програми вступних іспитів розміщені на сайтах відповідних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (http://univ.kiev.ua/)
  • Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) на третьому (освітньо-науковому) та четвертому (науковому) рівнях в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Завантажити)

Інформаційна довідка

Упродовж двох століть Київський національний університет імені Тараса Шевченка є центром освіти, науки, культури і духовності, успішно поєднує традиції та інновації, гідно входить до європейського освітнього і  наукового простору.

Колектив Університету нині об’єднаний спільними цінностями  та науково-освітніми і духовно-культурними інтересами, орієнтований на реалізацію політики демократизму та наукового раціоналізму:

  • Збереження та розвиток національної складової в освітньому процесі;
  • Прозорість, відкритість у навчанні та адмініструванні;

Перелік наукових спеціальностей, паспорти спеціальностей

До 2016 року підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в докторантурі, аспірантурі та ад’юнктурі університету здійснювалась в 20 галузях наук за 168 науковими спеціальностями (що складає 38% від загальної кількості наукових спеціальностей, за якими проводиться підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні).