ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ(АД’ЮНКТУРИ) ДЛЯ ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В 2019 РОЦІ

 НАКАЗ від 30.09.2019 року № 445 – 34 «Про зарахування до аспірантури (ад’юнктури) Київського національного університету імені Тараса Шевченка» 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ/АД’ЮНКТУРИ У 2019 РОЦІ

FOR FOREIGNERS

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ КОМІСІЙ

Увага! Про можливі зміни до розкладу з’ясовуйте на відповідних факультетах (в інститутах)
 
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ  

Початок прийому заяв і документів

27 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв і документів

5 вересня 2019 року о 1700

Строки проведення вступних іспитів

12 вересня – 23 вересня 2019 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

До 1 жовтня 2019 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

До 1 жовтня 2019 року

Початок навчання в аспірантурі (ад'юнктурі)

1 жовтня 2019 року

 
  Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури юридичного факультету очної (денної) та заочної форм навчання проводяться в два етапи.  

Етапи вступної кампанії до аспірантури юридичного факультету

Строки проведення етапів у кожному періоді

І-ий етап

ІІ-ий етап

Початок прийому заяв і документів

01 березня 2019 року

27 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв і документів

14 березня 2019 року о 17-00

5 вересня 2019 року о 17-00

Строки проведення вступних іспитів

18 березня – 22 березня 2019 року

12 вересня – 23 вересня 2019 року

Форми навчання

Денна/заочна

Денна/заочна

Джерела фінансування

За рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

За державним замовлення; за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

Затвердження рейтингів вступників та зарахування їх на навчання

27 березня 2019 року

26 вересня 2019 року

Початок навчання в аспірантурі

01 квітня 2019 року

1 жовтня 2019 року

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

6 березня 2019 року Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (Постанова від 06.03.2019 № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»).

 

Порядок регулює питання:

  • Присудження ступеня доктора філософії разовими спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти та наукових установ.
  • Встановлення вимог до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії
  • Утворення разових спеціалізованих рад та скасування їх рішень

Спеціалізована вчена рада утворюється МОН у складі голови та чотирьох членів ради — двох рецензентів і двох опонентів з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації особи, яка здобуває ступінь доктора філософії.

Здобувачі, яким присуджено відповідно до затвердженого Порядку ступінь доктора філософії, одержать дипломи доктора філософії державного зразка.

У разі виявлення порушення спеціалізованою вченою радою вимог затвердженого Порядку МОН скасовує рішення ради про присудження ступеня доктора філософії.

Виявлення МОН академічного плагіату у захищеній дисертації є підставою для позбавлення на два роки наукового керівника права участі у підготовці здобувачів, позбавлення голови та членів ради на два роки права участі в атестації здобувачів.

Експеримент триватиме до 31 грудня 2020 року. Також він припиняється у разі затвердження в установленому Законом України “Про вищу освіту” порядку присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ) та набрання ним чинності.

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Підготовка докторів філософії в аспірантурі здійснюється за 54-ма освітньо-науковими програмами.

 Протягом строку навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) аспірант (ад’юнкт) зобов’язаний:

  • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми,
  • здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності,
  • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності,
  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення,
  • захистити дисертацію

 

Описи освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-наукова програма

Факультет/Інститут

код

найменування

ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

011

Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

Теорія і практика педагогічної освіти (англійська мова) 

Факультет психології

Інститут філології

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

031

Релігієзнавство

Релігієзнавство

Філософський факультет

032

Історія та археологія

Історія та археологія

Історичний факультет

033

Філософія

Філософія (українська мова)

Філософія (англійська мова)

Філософський факультет

034

Культурологія

Культурологія

Філософський факультет

035

Філологія

Філологія

Інститут філології

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

051

Економіка

Економіка

Економічний факультет

052

Політологія

Політологія (українська мова)
Політологія (російська мова)
Політологія (англійська мова)

Філософський факультет

053

Психологія

Психологія

Клінічна психологія

Факультет психології

054

Соціологія

Соціологія

Факультет соціології

ЖУРНАЛІСТИКА

061

Журналістика

Журналістика

Інститут журналістики

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Економічний факультет

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Економічний факультет

073

Менеджмент

Менеджмент

Економічний факультет

075

Маркетинг

Маркетинг

Економічний факультет

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічний факультет

ПРАВО

081

Право

Право

Юридичний факультет

БІОЛОГІЯ

091

Біологія

Біологія

Молекулярна біотехнологія

ННЦ «Інститут біології та медицини»

Інститут високих технологій

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

101

Екологія

Екологія

ННЦ «Інститут біології та медицини»

102

Хімія

Хімія

Молекулярний дизайн та синтез

Хімічний факультет

Інститут високих технологій

103

Науки про Землю

Науки про Землю

Гідрометеорологія

ННІ «Інститут геології»

Географічний факультет

104

Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

Фізичний факультет

105

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Інститут високих технологій

106

Географія

Географія

Geography and Sustainable Development (Географія та сталий розвиток)

Географічний факультет

МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА

111

Математика

Математика

Механіко-математичний факультет

112

Статистика

Статистика

Механіко-математичний факультет

113

Прикладна математика

Прикладна математика

Механіко-математичний факультет

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Математичне та програмне забезпечення автоматизованих систем

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Факультет інформаційних технологій

122

Комп’ютерні науки

 

Комп’ютерні науки (українська мова)
Комп’ютерні науки (англійська мова)

 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Факультет інформаційних технологій

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

124

Системний аналіз

Системний аналіз

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

125

Кібербезпека

Кібербезпека

Факультет інформаційних технологій

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології (українська мова)

Інформаційні системи та технології (англійська мова)

Факультет інформаційних технологій

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

231

Соціальна робота

Соціальна робота

Факультет психології

СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

242

Туризм

Туризм

Географічний факультет

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування (українська мова)

Публічне управління та адміністрування (російська мова)

Публічне управління та адміністрування (англійська мова)

Філософський факультет

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Інститут міжнародних відносин

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Інститут міжнародних відносин

293

Міжнародне право

Міжнародне право

Інститут міжнародних відносин

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ПАСПОРТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

До 2016 року підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в докторантурі, аспірантурі та ад’юнктурі університету здійснювалась в 20 галузях наук за 168 науковими спеціальностями (що складає 38% від загальної кількості наукових спеціальностей, за якими проводиться підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні).